BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK - BİLİMSEL İNCELEMELERİN DURUMU

Biz elektromanyetik kirliliğin hem insan organizması hem de hayvansal ve bitkisel organizmalar için zararlı olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden VIVOBASE FAMILY cihazlarımızı geliştirdik. Elektromanyetik kirlilikle ilgili bilimsel çalışmalarla birlikte, bilimsel değerlendirmeler de devam etmektedir. RWTH Aachen'in İnternet bilgi platformu EMF portalı elektromanyetik alanların (EMF) etkileri üzerine yapılan bilimsel araştırmaların bulgularını sistematik olarak toplamakta ve bunları İngilizce ve Almanca olarak sunmaktadır. Elektro motor ve bunun neden olduğu hasardan ve ayrıca önleyici tedbirlerden haberdar olmanızı öneririz.
Elektromanyetik kirliliğin Zararlı Olduğunu Kanıtlayan Çalışmalar
Elektromanyetik kirliliğin Zararlarını Sorgulayan Çalışmalar

VIVOBASE ÜRÜNLERİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Aşağıda, akredite edilmiş bir kuruluş olan BION Enstitüsü ile işbirliği içinde VIVOBASE cihazlarının işlevselliği konusunda yapılan çalışmalarla desteklenen bilimsel kanıtlar bulacaksınız. BION Enstitüsü SICRIS (Sloven Güncel Araştırma Bilgi Sistemi) uyarınca 53760410000 sicil numarası ile resmi bir araştırma merkezi olarak onaylanmıştır.
BION Enstitüsü ile işbirliği içinde çalışma | VIVOBASE HOME
BION Enstitüsü ile işbirliği içinde çalışma | VIVOBASE MOBILE

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİĞİNİN zararlılığını kanıtlayan çalışmalar

Ulusal Toksikoloji Programı Karsinojenez Araştırmalarından Elde Edilen Kısmi Bulgular Kapsamında Cep Telefonu Radyofrekans Radyasyonunun Hsd: Sprague Dawley ® Sıçanlarındaki Etkisi Hakkındaki Rapor
Yazarlar: Wyde ME; Cesta MF; Blystone CR; Bucher JR; Elmore SA; Foster PM Hooth MJ, Kissling GE, Malarkey DE, Sills RC, Stout MD, Walker, NJ, Witt KL, Wolfe MS Çalışmanın yürütülmesi: ABD Hükümeti Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün Ulusal Toksikoloji Programı (NTP) (25 milyon ABD Doları destekli)
Kaynak:http://biorxiv.org/content/early/2016/06/23/055699 Tarih: 23 Haziran 2016 Bilgi: n = 1260 hayvan (Sıçan). Hayvanlar 106 haftaya kadar 900 megahertz (daha düşük mobil radyo standardı) ışına tabi tutulmuştur. Bulgular: Çalışmanın bulguları cep telefonu radyasyonunun tümörlere yol açabileceğini göstermektedir. Daha kesin olmak gerekirse, iki tip kanser (schwannoma, glioma) ve kanser öncesi hücre değişiklikleri (glial hücrelerin hiperplazisi) bir r dizi Sıçanda (540 ışına tabi tutulmuş erkek Sıçan arasında 46 kalp ve beyin tümörü) belgelenmiştir; dişi Sıçanlar = hiçbir tümör yok). Bu bulgular, IARC (Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı) tarafından, cep telefonu radyasyonunun potansiyel olarak kanserojen olduğu değerlendirmesini doğrulamaktadır.

Karsİnojenlerle bİrlİkte yüksek frekanslı elektromanyetik alanlarla tümörün teşvİkİ

Yazarlar: Klose, M; (2010) Tillmann ve Lerchl ve ark. araştırmasına dayalı olarak Çalışmanın yürütülmesi: Alman Federal Radyasyon Koruma Dairesi (BfS)
Kaynak: https://doris.bfs.de/jspui/handle/urn:nbn:de:0221-2015031812720 Tarih: Mart 2015 Bilgi: Bu çalışmada, mobil radyo standardı UMTS'nin (1.97 GHz) yüksek frekanslı elektromanyetik alanlarının, tümörlerin oluşmasına ve büyümesine neden olmadan, tümörlerin oluşmasını ve büyümesini teşvik edip edemeyeceğini araştırılmıştır. Tillmann ve arkadaşları tarafından yapılan bir pilot çalışma (2010), yüksek frekanslı elektromanyetik alanların tümör etkilerini tetiklediğini bildirmiştir. Bu endikasyonlar araştırılmalıdır. Bulgular: Pilot çalışmanın bulguları büyük oranda doğrulanabilmiş ve genişletilebilmiştir. Her iki çalışmada da cep telefonu radyasyonunun bir sonucu olarak kombine gruplarda karaciğer ve akciğerdeki tümör sayısı (karsinom ve adenomlar) artmıştır.

Elektromanyetİk kİrlİlİğİn zararlılığını sorgulayan çalışmalar

Interphone Çalışması

Yazarlar: Klose, M; (2010) Tillmann ve Lerchl ve ark. Araştırmasına dayalı olarak Çalışmanın yürütülmesi: Alman Federal Radyasyon Koruma Dairesi (BfS)
Kaynak: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/mobilfunk/berichte/interphone/interphone.html?nn=6053902 Tarih: 2010-2011 Bilgi: n => 5000 denek; Toplamda 13 ülkede yapılan çalışma, kamu kaynakları ile desteklenmiş ve yaklaşık olarak %30 da cep telefonu sektörü tarafından finanse edilmiştir. Çalışmanın odak noktası, cep telefonu radyasyonunun beyin tümörleri üzerindeki etkisidir.
Bulgular: Normal cep telefonu kullanımının bir sonucu olarak beyin tümörlerinin oluşma riski artmamıştır. Hatta risk, cep telefonları ile kısmen azaltılmıştır! Artan cep telefonu kullanımı ile ilgili sonuçsuz bulgular: artan cep telefonu kullanımının bir sonucu olarak artan gliom sayısı (beyin tümörleri); Bununla birlikte, çalışma süresince hiçbir biyolojik-tıbbi açıklama bulunmamıştır. Radyasyondan Korunma Federal Dairesi (BfS) tarafından yapılan değerlendirme: Cep telefonlarının kullanımı, özellikle de cep telefonlarının çocuklar tarafından kullanımı üzerinde daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır!

Elektromanyetİk alanların mobİl İletİşİmden erkek üretkenlİğİne etkİsİ

Yazar: Pophof, B. Çalışmanın yürütülmesi: BfS Kaynak: http://doris.bfs.de/jspui/handle/urn:nbn:de:0221-2014031911368 Tarih: 19. Mart 2014
Bulgular: Cep telefonlarından kaynaklanan elektromanyetik alanların erkeklerin üretkenliği üzerindeki etkisi, bir dizi ulusal ve uluslararası çalışmada incelenmiştir. İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalar, sürekli olarak bir cep telefonu kullanan insanlarda azalan üretkenlik göstermektedir. Ancak bu, büyük olasılıkla bu kişilerin yaşam tarzının neden olduğu bir durum olup elektromanyetik alanlarla ilgili değildir.
Laboratuvar çalışmaları ağırlıklı olarak spermin yüksek sıcaklık duyarlılığı ile açıklanabilecek sınırların üzerinde termal etkiler göstermektedir. Bu tür yüksek maruziyet, cep telefonlarının günlük kullanımında meydana gelmez. Bir cep telefonu pantolon cebinde iletim yapsa bile, testislerin elektromanyetik alanlara maruziyeti sınırların çok altındadır ve bir termal etkiden bahsedilemez.
Hayvanlar üzerinde yapılan testlerden elde edilen bulgular, çalışmanın kalitesine bağlı olarak çelişkili sonuçlar göstermektedir. İyi bilimsel uygulamaların niteliksel gereksinimlerini karşılayan çalışmalar, elektromanyetik alanların doğurganlık üzerinde sağlıkla ilgili herhangi bir etkisinin olduğunu göstermemektedir. Anlatılan gözlemlerin çoğunun net bir şekilde açıklığa kavuşturulmaması nedeniyle, DSÖ Araştırma Gündemi 2010'da bu alanda daha fazla araştırma yapılmasını önermektedir.

BION Enstİtüsü İle İşbİrlİğİ İçİnde çalışma | VIVOBASE HOME

BION Enstİtüsü ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalar, VIVOBASE FAMILY kullanıldığında vücut ısısı, deri direnci, kas aktivitesi ve solunum hızı parametrelerinin önemli ölçüde optimize edildiğini göstermiştir. Bunun metabolizma, iç denge ve oksijen kapasitesi için olumlu etkileri vardır. Cihazlar, nabız ve nefes derinliğinin vücut parametreleri üzerinde daha az önemli etkiye sahiptir.
Çalışmalar, kabul edilen bilimsel standartlara uygun olarak takip edildiği şekilde yapılandırılmıştır: Prospektif test düzeneği (çalışmanın yürütülmesinde çalışma şeklinin tespiti için kriterler belirlenmiştir), plasebo muafiyeti (çalışma süresince, test edilen deneklerin hiçbirisi, VIVOBASE cihazlarının açık veya kapalı olduğunu bilmemektedir. Çifte körlük (çalışma süresince ne denekler ne de asistanlar VIVOBASE cihazlarının açık veya kapalı olduğunu bilmemektedir) ve rastgele seçim prensibi (ilgili kriterler) yaş, cinsiyet, test süresi, vb. gibi her iki test grubunda da, eşit ya da daha az eşit olarak dağıtıldı, (VIVOBASE cihazları açık ya da kapalı olarak ifade edildi).

TEST RAPORU 1 - VBH ENERJİSİNİN İNSAN ORGANİZMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çalışma: VBH ürünü için insan organizmasına enerji etkisi testi raporu
Tarih: 2. Kasım-11 Kasım 2016
Denekler: 25 ila 55 yaş arası (kadın ve erkek)
Amaç: VIVOBASE HOME'un fizyolojik vücut parametreleri üzerindeki etkisini belirlemek, örneğin deri direnci, nabız, kas aktivitesi, solunum hızı, vücut ısısı).
Test düzeneği: Denekler, bir bilgisayar ve fizyolojik parametreleri belirlemek için kullanılan ölçüm ekipmanlarının bulunduğu ayrı bir odada tutuldu. Harici etkileri ortadan kaldırmak için denekler test sırasında odada yalnızdı. Deneklerin fizyolojik parametreleri yaklaşık 30 dakika boyunca sürekli olarak ölçüldü.. VIVOBASE HOME deneğin bulunduğu odaya bitişik olan bir odada ve doğrusal olarak yaklaşık 5m uzakta idi - ve üçüncü bir kişi tarafından açılıp ve kapatıldı.
Bulgular: En önemli bulgular VIVOBASE HOME'un cilt direnci, solunum hızı ve vücut ısısı üzerindeki etkileridir. VIVOBASE HOME açıldığında “mükemmel” cilt direncine daha çabuk ulaşıldı. Bu, deneklerin daha “rahat”, yani daha az stresli olduğu anlamına gelir. Ayrıca VIVOBASE HOME cihazını çalıştırıldığında , vücut sıcaklığının da arttığı görülmüştür. Geliştirilmiş cilt direnciyle birlikte, bu deneklerde daha iyi metabolize etmesine neden olur. Ayrıca, deneklerde VIVOBASE HOME açıldığında gelişmiş bir solunum oranı belgelenmiştir.

TEST RAPORU 2 - VBH'NİN KABLOSUZ YÖNLENDİRİCİLERLE İLGİLİ KORUYUCU ETKİSİ

Çalışma: VBH ürünü için Kablosuz Router Radyasyonuna karşı insan organizması üzerindeki koruyucu etki için test raporu
Tarih: 24. Ekim-4 Kasım 2016
Denekler: 25 ila 70 yaş arası (kadın ve erkek)
Amaç: VIVOBASE HOME'un elektromanyetik radyasyon (WIFI) üzerindeki etkisini, deri direnci, nabız, kas aktivitesi, solunum hızı, vücut ısısı gibi fizyolojik vücut parametrelerindeki değişikliklerle belirlemek.
Test düzeneği: Toplamda 4 farklı test kombinasyonu gerçekleştirildi (Wi-Fi açık ve VBH açık; Wi-Fi açık ve VBH kapalı; Wi-Fi kapalı ve VBH açık; Wi-Fi kapalı ve VBH kapalı). Bu dört kombinasyon dört farklı günde gerçekleştirildi. Denekler, bir bilgisayar ve fizyolojik parametreleri belirlemek için kullanılan ölçüm ekipmanlarının bulunduğu ayrı bir odada tutuldu. Harici etkileri ortadan kaldırmak için denekler test sırasında odada yalnızdı. Deneklerin fizyolojik parametreleri yaklaşık 30 dakika boyunca sürekli olarak ölçüldü..
VIVOBASE HOME deneğin bulunduğu odaya bitişik olan bir odada ve doğrusal olarak yaklaşık 5m uzakta idi - ve üçüncü bir kişi tarafından açılıp ve kapatıldı. WIFI yönlendirici denekten 1 metre uzakta bir mesafeye yerleştirilmişti (gizli).
Bulgular: En önemli bulgu, VIVOBASE HOME'un fizyolojik parametrelerde meydana gelen olumlu değişiklikler ile ilgili koruyucu etkisidir. Cilt direnci açısından, VIVOBASE HOME açıldığında “daha sakin bir fiziksel durum” ölçülebilmiştir. Solunum hızı açısından, VIVOBASE HOME açıldığında “daha az stres veya zorlanma” ölçülebilmiştir. Nefes alma açısından, deneklerin daha dolu akciğerlerle nefes aldığı ve bunun sonucunda VIVOBASE HOME açıldığında oksijen kapasitesinin arttığı ölçülebilmiştir. Vücut ısısı açısından, VIVOBASE HOME açıldığında “daha iyi bir metabolizma” oluşturulmuştur. Nabız ve solunum derinliği parametrelerinin değişmesi birkaç dakika sürmüştür. Özetle, tüm parametreler VIVOBASE HOME açıldığında, ortalama olarak % 62,5 iyileşmiştir.

TEST RAPORU 3 - VBH'NİN TELSİZ TELEFON RADYASYONUNA KARŞI KORUYUCU ETKİSİ

Çalışma: VBH ürünü için telsiz telefon radyasyonuna karşı insan organizması üzerindeki koruyucu etki konusundaki test raporu
Tarih: 2. Kasım 11. Kasım 2016
Denekler: 25 ila 55 yaş arası (kadın ve erkek)
Amaç: VBH'nin elektromanyetik radyasyon üzerindeki etkisini, deri direnci, nabız, kas aktivitesi, solunum hızı, vücut ısısı gibi fizyolojik vücut parametrelerindeki değişikliklerle belirlemek.
Test düzeneği: Toplamda iki farklı test kombinasyonu gerçekleştirilmiştir (telsiz telefon açık ve VBH ; telsiz telefon açık ve VBH kapalı). Bu iki kombinasyon iki farklı günde gerçekleştirildi. Denekler, bir bilgisayar ve fizyolojik parametreleri belirlemek için kullanılan ölçüm ekipmanlarının bulunduğu ayrı bir odada tutuldu. Harici etkileri ortadan kaldırmak için denekler test sırasında odada yalnızdı. Deneklerin fizyolojik parametreleri yaklaşık 30 dakika boyunca sürekli olarak ölçüldü. VIVOBASE HOME deneğin bulunduğu odaya bitişik olan bir odada ve doğrusal olarak yaklaşık 5m uzakta idi - ve üçüncü bir kişi tarafından açılıp ve kapatıldı.
Her iki test üç bölüme ayrıldı:
1. Hazırlık: Test yapısı ve testten önce vücut parametrelerinin ölçümü (toplamda 2 dakika)
2. Telefonu kullanma: Denekler, kulağına tutulan bir telsiz telefonu kullanarak toplam 5 dakika boyunca bir telefon görüşmesi yaptı.
3. Oturma: telsiz telefon, test deneğinin başından 5-10 santimetre uzaklıkta yerleştirildi. Denekler bu süre zarfında telefon görüşmesi yapmadılar (18 dakika). Telefon bekleme modundaydı.
Bulgular: En önemli bulgu, VIVOBASE HOME'un kas aktivitesinin fizyolojik parametrelerindeki olumlu değişimlerle ilgili koruyucu etkisidir. BION Enstitüsü, VIVOBASE HOME açık iken, deneklerin daha fazla enerji ve kuvvete sahip olduklarını ve metabolizmalarının vücut sıcaklığı ile ilgili olarak daha gelişmiş olduğunu tespit edebildi. Parametre darbesinin değişmesi birkaç dakika sürdü. VIVOBASE HOME açıldığında tüm parametreler ortalama olarak % 31,3 artmıştır.

TEST RAPORU 4 - VBH'NİN SU MOLEKÜLERİNİN YAPISI İLE İLGİLİ ETKİSİ

Çalışma: VBH'nin dinamik su yapısı üzerindeki gizli etkisi hakkındaki test raporu
Amaç: VIVOBASE HOME'un elektromanyetik radyasyon üzerine fizyokimyasal etkisini BionEvapo ® çalışması yardımıyla belirlemek. BionEvapo ® Çalışması: Suyun yapısındaki dış etkilerin neden olduğu değişiklikleri belirlemek için standartlaştırılmış, bilimsel bir çalışmadır. Bu amaçla, su damlaları çeşitli dış etkilere maruz bırakılır ve bir mikroskop altında gözlemlenir. Su molekülleri buharlaştıktan sonra, kalan mineraller analiz edilir.
Test düzeneği: VIVOBASE HOME açıldığında ve kapatıldığında, cep telefonu radyasyonunun etkisi altındaki (açık ve kapalı) su molekülleri incelenmiştir. Bunu yapmak için, iki cam bardak su ile dolduruldu. Her bir beherden 14–16 su damlası bir mikroskop altına yerleştirildi (Evapo- Test T0). Daha sonra bir beher laboratuvarda bırakıldı ve diğer beher, VIVOBASE HOME (açık) ve bir cep telefonunun bulunduğu ayrı bir odaya yerleştirildi. Test sırasında, cep telefonu açılıp kapatıldı ve bir WIFI yönlendiricisine bağlandı. Su kabı daha sonra laboratuvara geri getirildi ve su damlaları tekrar analiz edildi (Evapo- Test T1). Bu test iki farklı günde iki kez gerçekleştirildi.
Bulgular: BionEvapo® yöntemini kullanarak VIVOBASE HOME'un su molekülleri üzerinde önemli bir etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Cep telefonunun olumsuz etkisi, VIVOBASE HOME kullanımıyla neredeyse dengelendi.

BION -Enstİtüsü İle İşbİrlİğİ İçİnde yapılan çalışma | VIVOBASE MOBILE

BION Enstitüsü ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalar, VIVOBASE FAMILY kullanıldığında vücut ısısı, deri direnci, kas aktivitesi ve solunum hızı parametrelerinin önemli ölçüde optimize edildiğini göstermiştir. Bunun metabolizma, iç denge ve oksijen kapasitesi için olumlu etkileri vardır. Cihazlar, nabız ve nefes derinliğinin vücut parametreleri üzerinde daha az önemli etkiye sahiptir.
Çalışmalar, kabul edilen bilimsel standartlara uygun olarak takip edildiği şekilde yapılandırılmıştır: Prospektif test düzeneği (çalışmanın yürütülmesinde çalışma şeklinin tespiti için kriterler belirlenmiştir), plasebo muafiyeti (çalışma süresince, test edilen deneklerin hiçbirisi, VIVOBASE cihazlarının açık veya kapalı olduğunu bilmemektedir, çifte körlük (çalışma süresince ne denekler ne de asistanlar VIVOBASE cihazlarının açık veya kapalı olduğunu bilmemektedir) ve rastgele seçim prensibi (ilgili kriterler) yaş, cinsiyet, test süresi, vb. gibi her iki test grubunda da, eşit ya da daha az eşit olarak dağıtıldı, yani VIVOBASE cihazları açık ya da kapalı olarak ifade edildi)..

TEST RAPORU 1 - VIVOBASE MOBILE'IN MOBİL TELEFONLARDAN ÇIKAN RADYASYONLA İLGİLİ KORUYUCU ETKİSİ

Çalışma: VIVOBASE MOBILE Ürününün cep telefonu radyasyonuna karşı insan organizması üzerindeki koruyucu etkisi hakkındaki Test Raporu
Tarih: 18-21 Ekim 2016
Denekler: 25 ila 75 yaş arası (kadın ve erkek)
Amaç: VIVOBASE MOBILE'in elektromanyetik radyasyon (cep telefonu) üzerindeki etkisini, deri direnci, nabız, kas aktivitesi, solunum hızı, vücut ısısı gibi fizyolojik vücut parametrelerindeki değişikliklerle belirlemek.
Test düzeneği: Denekler, fizyolojik parametreleri ve bir bilgisayarı belirlemek için kullanılan ölçüm ekipmanlarının bulunduğu ayrı bir odada tutuldu. Harici etkileri ortadan kaldırmak için denekler test sırasında odada yalnızdı. Deneklerin fizyolojik parametreleri yaklaşık 30 dakika boyunca sürekli olarak ölçüldü.. Deneklerin pantolon cebinde VIVOBASE MOBILE vardı. Ancak, denekler, VIVOBASE MOBILE'in ne zaman açık ne zaman kapalı olduğundan haberdar değildi.
İki test üç bölüme ayrıldı:
1. Hazırlık: Test yapısı ve testten önce vücut parametrelerinin ölçümü (toplamda 2 dakika)
2. Telefonu kullanma: Denek, kulağına tutulan bir telsiz telefonu kullanarak toplam 5 dakika boyunca bir telefon görüşmesi yaptı.
3. Oturma: telsiz telefon , test deneğinin başından 5-10 santimetre uzaklıkta yerleştirildi. Denek bu süre zarfında telefon görüşmesi yapmadı (18 dakika). Telefon bekleme modundaydı. modundaydı.
Bulgular: En önemli bulgu, VIVOBASE HOME'un kas aktivitesinin fizyolojik parametrelerindeki olumlu değişimlerle ilgili koruyucu etkisidir. BION Enstitüsü, VIVOBASE HOME açık iken, deneklerin daha fazla enerji ve kuvvete sahip olduklarını ve metabolizmalarının vücut sıcaklığı ile ilgili olarak daha gelişmiş olduğunu tespit edebildi. Parametre darbesinin değişmesi birkaç dakika sürdü. VIVOBASE HOME açıldığında tüm parametreler ortalama olarak % 31,3 artmıştır.

Elektromanyetİk kİrlİlİk nedİr?

Elektromanyetik kirlilik, kullandığımız teknolojinin ve kendimizin yapay olarak ürettiği elektrik alanlarını tanımlamak için kullanılan bir kelimedir. Doğal radyasyon koşullarını ve yeryüzünün elektromanyetik alanlarını değiştirir.

Kendİmİ elektromanyetİk kİrlİlİğe karşı nasıl koruyabİlİrİm ?

En iyi yol, temas ettiğiniz radyasyon kaynaklarının sayısını mümkün olduğunca azaltmaktır. Geceleri Wi-Fi yönlendiricinizi kapatarak ve analog telefonları (kablo ile bağlı) vb. kullanarak, ayrıca VIVOBASE teknolojisini kullanarak.

Elektromanyetİk kİrlİlİk ve etkİlerİ İle İlgİlİ ne gİbİ çalışmalar var?

Artıları ve eksileri ile 'elektromanyetik kirlilik' üzerinde yapılan mevcut çalışmaların sayısı etkileyici. Çeşitli bilimsel çalışmalar, elektromanyetik kirliliğin insandaki sistemlere zarar verdiği sonucuna varmıştır. Burada özellikle belirtilmesi gereken husus, kan-beyin bariyerinin açılmasını, glioma ve akustik nöromların oluşumunu ele alan çalışmaların sonuçlarıdır. Aslında, erişebildiğimiz bilgilerin durumu oldukça endişe verici. (Mevcut çeşitli çalışmaların sonuçlarına genel bir bakış www.emf-portal.de bulunabilir.)

Belİrlenen konsantrasyon lİmİtlerİ benİ ne ölçüde korur (SAR - özel emİlİm oranı)?

Yaklaşık 30 kHz'ye kadar olan düşük frekanslı alanlarda, akut biyolojik aktivitenin tahriş edici etkileri duyusal, sinir ve kas hücrelerine hükmeder; Bu etkiler, vücutta indüklenen elektrik akımlarından kaynaklanır. Termal etkiler sadece küçük bir rol oynar. Mevcut sınırlar, maruz kalma kılavuzlarındaki sınır değerlerinin, yalnızca ısınan organizma dokusu konusundaki sorusunu, izin verilmeyen yüksek bir sıcaklığa yönlendirmesini sağlar.
Bununla birlikte, biyolojik etkiler, melatonin dengesi üzerindeki etkileri, kanserin oluşumu veya gelişimi veya artan demans riski (Alzheimer) gibi zayıf alanlar ile de gözlemlenebilir. Bu amaçla çeşitli epidemiyolojik çalışmalar ve laboratuvar deneyleri mevcuttur.Sonuçları kanser büyümesindeki (özellikle çocuklukta Lösemi) bir hızlanma ve manyetik alanların varlığı arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Sadece 0,4 μ T (mikro Tesla) üzerinde sabit bir büyüklüğe maruziyette kanser büyümesinin hızlanmasını sağlarlar. Bununla birlikte, bazı çalışmaların sonuçlarının hala daha doğru analizlere tabi tutulması gerekmektedir.
Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü zayıf frekanslı manyetik alanları potansiyel kanserojen olarak sınıflandırmaktadır. Konsantrasyon limitlerinin kaynağı: www.maes.de

Elektromanyetİk kİrlİlİğe karşı ne gİbİ özel önlemler almalıyım ?

' Elektromanyetik kirlilik ', herkesi ilgilendiren bir konudur. Elektromanyetik radyasyon, insan, hayvan veya bitki ayrımı yapmaksızın, tüm biyolojik canlılar üzerinde gösterilebilir bir etkiye sahiptir. Su damarları gibi coğrafi özellikler de etkilere neden olmaktadır.

Bİyolojİk bİr bİna kalkanı ne kadar faydalı olur?

Kalkanların çoğunluğu düşük ve yüksek frekanslı radyasyonu bastırmak için kullanılır. Yansımalar bu alanların 'doğal olmayan' bir şekilde çoğalmasına veya değişmesine ve farklı bir yerde üssel olarak artmasına neden olabilir (demetleme). Bir başka önemli sorun, sistemimizin ihtiyaç duyduğu doğal frekansların (örneğin Schumann rezonans frekansları) ve Dünya'nın manyetik alanının da kaldırılmasıdır, çünkü biyolojik bina kalkanları bir filtre fonksiyonuna sahip değildir.

Aracımda elektromanyetİk radyasyona karşı korunmam benİm İçİn ne kadar önemlİ?

Birçok koruyucu önlem Faraday kafesi prensibine dayanmaktadır. Bu aynı zamanda bir aracın iç kısmı için de geçerlidir. Araçtaki çeşitli bileşenlerin yaydığı sayısız elektromanyetik alan kaynağı çoğalır ve radyasyonu iç kısımda yansıtır.
Lütfen aşağıdaki yazıyı okuyun (Almanca): www.autobild.de | Magnetfeldbelastung - Elektrosmog im Auto

Bu cİhazlar benİ topraktan gelen radyasyondan koruyor mu?

Evet, topraktan ve su damarları vb. gelen radyasyon yapay olarak üretilen elektromanyetik alanlarla aynı şekilde davranır.

Evİn tamamını sadece bİr VIVOBASE HOME cİhazı koruyabİlİr mİ?

Normalde bir VIVOBASE HOME yeterlidir. Çok güçlü elektro-hassasiyetiniz varsa, nadir durumlarda iki cihaz gerekebilir.

VIVOBASE HOME cİhazının sağladığı koruma duvarlara ve tavanlara da nüfuz eder mİ?

VIVOBASE HOME, duvar ve tavanlardan geçerek koruma sağlayan 30 m'lik bir yarıçapa sahiptir.

VIVOBASE cİhazları hangi frekans aralığında çalışır?

VIVOBASE teknolojisi, farklı (iyonize olmayan) frekans aralıklarından bağımsız olarak çalışır.

TIKLAYINIZ